Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป

คำขวัญประจำตำบล
                         "ตำบลบ้านแมดถิ่นอิสาน      อาหารอุดม
                   ปลาร้าปลาส้มขึ้นชื่อ        เลื่องลือน้ำใจ
                   ไหลเรือไฟสำราญ          เล่าขานหินลาดถ้ำ
                   ตำนานเก่าแก่             ล่องแพเกาะภูดิน"
     

สภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้ง
     ตำบลบ้านแมด “บ้านแมด” ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบมีลำห้วยไหลผ่าน คือ ห้วยแถลง ห้วยแท่น ห้วยขาม และห้วยโดด อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีไปทางทิศใต้ประมาณ 78 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอบุณฑริกไปทางทิศเหนือ ประมาณ 15 กิโลเมตร ตำบลบ้านแมด แต่ก่อนเป็นหมู่บ้านหนึ่งซึ่งขึ้นกับตำบลคอแลนก่อนแยกออกมาเป็น ตำบลนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 และเมื่อปี พ.ศ. 2530 และเมื่อน้ำลดลง พื้นที่ดังกล่าว จึงมีคนเริ่มเข้ามาอยู่อาศัยเพื่อทำมาหากินและตั้งเป็นชุมชนมากขึ้น และมีเส้นทางเกวียนที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างอำเภอบุณฑริกกับชุมชน จึงมีคนพูดกันติดปากว่า “บ้านแมด” และเมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองท้องที่ขึ้น จึงได้รวบรวมเอาหมู่บ้านต่าง ๆ ขึ้นเป็นตำบล “บ้านแมด” ในปัจจุบันโดยใช้ชื่อตำบลจากบ้านแมด หมู่ที่ 4
     ตำบลบ้านแมด เป็นตำบลหนึ่งใน 8 ตำบลของอำเภอบุณฑริก ซึ่งแยกออกจากตำบลนาโพธิ์ และได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยแยกเขตการปกครองเป็นตำบลบ้านแมด มีผลเมื่อปี พ.ศ. 2530 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เดิมมี 8 หมู่บ้าน และเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะจากสภาตำบลบ้านแมดขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เมื่อปี พ.ศ. 2539
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ตั้งอยู่ที่บ้านบกเจริญ หมู่ที่ 2 ถนนบุณฑริก-พิบูลมังสาหาร ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีไปทางทิศใต้ประมาณ 78 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอบุณฑริกไปทางทิศเหนือ ประมาณ 15 กิโลเมตร และมีเนื้อที่ทั้งหมด 96 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 60,000 ไร่
 

อาณาเขต
ทิศเหนือ

ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ตำบลคอแลน และเขื่อนสิรินธร อำเภอบุณฑริกจังหวัดอุบลราชธานี
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ลักษณะภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศตำบลบ้านแมด โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบมีลำห้วยไหลผ่าน คือ ห้วยแถลง ห้วยแท่น ห้วยขาม และห้วยโดด มีถนนสายหลักของตำบล คือ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 7212 (สายบุณฑริก – พิบูลมังสาหาร) โดยผ่านหมู่ที่ 3 บ้านนาแคน, หมู่ที่ 2 บ้านบกเจริญ, หมู่ที่ 4 บ้านแมด, และหมู่ที่ 6 บ้านหนองขามใหญ่ ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีไปทางทิศใต้ประมาณ 105 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอบุณฑริกไปทางทิศเหนือ ประมาณ 15 กิโลเมตร  
   
ลักษณะภูมิอากาศ
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด จัดอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบ Tropical Savanha : “Aw” ตามระบบจำแนกประเภท ภูมิอากาศของ Koppen คือมีช่วงความแตกต่างของฤดูฝนและฤดูแล้งอย่างชัดเจนมีช่วงกลางวันยาวในฤดูร้อนและมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงตลอดปีอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (มรสุมฤดูหนาวและฤดูแล้ง) และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มรสุมฤดูร้อนและฤดูฝน)
     ลักษณะฤดูกาลโดยปกติตามมาตรฐานภูมิศาสตร์สากลจะมีเพียงฤดูเดียว คือ ฤดูร้อน ทั้งร้อนชื้น และร้อนแห้งแล้ง แต่ถ้าจำแนกตามภูมิศาสตร์ของภูมิภาค สามารถแบ่งได้ 3 ฤดูกาล ดังนี้
     ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมและมักปรากฏเสมอว่า ฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม แต่ระยะทิ้งช่วงจะไม่เหมือนกันในแต่ละปีซึ่งในช่วงปลายฤดูฝนมักจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านหรือเข้าใกล้ ทำให้มีฝนตกชุกและบางปีอาจเกิดภาวะน้ำท่วม 
     ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยอุณหภูมิจะลดลง ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไปและจะหนาวมากในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ในฤดูนี้จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอาความหนาวเย็นและแห้งเข้ามาปกคลุม
     ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะเริ่มร้อนขึ้นตามลำดับ และอาจมีฝนตกบ้างเป็นบางวันแต่ปริมาณไม่มากนักไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ในฤดูนี้มักจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 
(ที่มา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี)


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด
เลขที่ 97 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230
โทรศัพท์ : 081-265 5317 โทรสาร : 045-953 185  อีเมล์ : admin@banmaet.go.th


www.banmaet.go.th