Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม
เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่   1   บ้านหาดทรายคูณ ผู้ปกครอง นายพิชัย อิ้มคำ กำนัน

หมู่ที่   2   บ้านบกเจริญ ผู้ปกครอง นายคำผลาน ศรีษะ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่   3   บ้านนาแคน ผู้ปกครอง นายนารี วาที ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่   4   บ้านแมด ผู้ปกครอง นายคำศรี วงค์ด้วง  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่   5   บ้านโนนสมบูรณ์ ผู้ปกครอง นายเพียร วงษาไชย ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่   6   บ้านหนองขามใหญ่ ผู้ปกครอง นายกรุงสมัย จันทะเกษ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่   7   บ้านโนนกาหลงน้อย ผู้ปกครอง นายอุทัย ก้อนสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่   8   บ้านหาดใต้ ผู้ปกครอง นางสุวรรณี เรือนเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่   9   บ้านหาดใหม่พัฒนา ผู้ปกครอง นายอุทิศ ปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่   10  บ้านนาแคนพัฒนา ผู้ปกครอง นายมีชัย พรมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่   11  บ้านหาดเหนือ ผู้ปกครอง นายจงมี ทีอุทิศ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่   12  บ้านดอนโจด ผู้ปกครอง นางเรณู จันทะเกษ ผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
หมู่ที่ บ้าน   2560
  ชาย หญิง  รวม  
1 หาดทรายคูณ 184 208 392
2 บกเจริญ 296 301 597
3 นาแคน 501 496 997
4 แมด 446 448 894
5 โนนสมบูรณ์ 480 428 908
6 หนองขามใหญ่   241 218 459
7 โนนกาหลงน้อย 166 160 326
8 หาดใต้ 467 418 885
9 หาดใหม่พัฒนา 464 475 939
10 นาแคนพัฒนา 360 347 707
11 หาดเหนือ 321 274 595
12 ดอนโจด 344 322 666
รวมทั้งหมด 4,270 4,095 8,365

     ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอบุณฑริก ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด มีประชากรรวมทั้งสิ้น 8,365 คน เป็นชาย 4,270 คน  และหญิง 4,095 คน  จำนวน 2,362 หลังคาเรือน 
  
การศึกษา
     ในปัจจุบันการศึกษาภาคบังคับได้ขยายไปสู่ชนบทอย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ส่วนด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนได้จัดสร้างเสริมการศึกษาผู้ใหญ่แบบต่างๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด มีโรงเรียน ดังนี้
     1.โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ มีบุคลากร/ครู/อาจารย์ รวม 18 คน เป็น ชาย 9 คน หญิง 9 คน โดยมีนายบุญยสิทธิ์ ภัทรินทร์โสภณ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
     2.โรงเรียนบ้านนาแคน มีบุคลากร/ครู/อาจารย์ รวม 13 คน เป็น ชาย 6 คน หญิง 7 คนโดยมี นายบุษเลิศ สุภรัมย์ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
     3.โรงเรียนบ้านแมด มีบุคลากร/ครู/อาจารย์ รวม 12 คน เป็น ชาย 7 คน หญิง 5 คน โดยมี นายไชยา แสนวงษ์ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
     4.โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย มีบุคลากร/ครู/อาจารย์ รวม 7 คน เป็น ชาย 5 คน หญิง 2 คน โดยมีนายเสกสรรค์ กองแก้ว เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
     5.โรงเรียนบ้านดอนโจด มีบุคลากร/ครู/อาจารย์ รวม 6 คน เป็น ชาย 4 คน หญิง 2 คน  โดยมีนายอำพร  ผาดโผน เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
     6.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบ้านแมด
          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด มีโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด1  โดยมีนายชัยภัทร บุญล้อม เป็นหัวหน้าสถานศึกษา 

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ดังนี้
     1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดทรายคูณ
     2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแคน
     3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด
     4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์
การสาธารณสุข  
     ตำบลบ้านแมด มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมด จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บ้านหนองขามใหญ่ หมู่ที่ 6 
โดยมีนางสาคร กองแก้ว  เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมด            
การศาสนา
     ประชาชนในตำบลบ้านแมด นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 100 % โดยมีศาสนสถาน จำนวน 10แห่ง ดังนี้

 
1.วัดคูหาสวรรค์
2.
สำนักสงฆ์ดอนงัว
3.วัดบกเจริญ
4.วัดเขมาราม

5.สำนักสงฆ์หนองโดน
6.วัดเมตตาราม
7.วัดอโศกการาม
8.สำนักสงค์หนองขามใหญ่เจริญธรรม
9.สำนักสงฆ์โนนกาหลงน้อย
10.ที่พักสงฆ์โนนน้ำแซบ
11.
สำนักสงค์โนนแท่นเทพนิมิต
12.สำนักสงฆ์ดอนโจด

ตั้งอยู่ที่บ้านหาดทรายคูณหมู 1 
ตั้งอยู่ที่บ้านดอนงัว หมู่ที่ 1     
ตั้งอยู่ที่บ้านบกเจริญ หมู่ที่ 2
ตั้งอยู่ที่บ้านนาแคน หมู่ที่ 3

ตั้งอยู่ที่บ้านหนองโดน หมู่ที่ 3
ตั้งอยู่ที่บ้านแมด หมู่ที่ 4
ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5
ตั้งอยู่ที่บ้านหนองขามใหญ่ หมู่ที่ 6
ตั้งอยู่ที่บ้านโนนกาหลงน้อย หมู่ที่ 7

ตั้งอยู่ที่บ้านโนนกาหลงน้อย หมู่ที่ 7
ตั้งอยู่ที่บ้านหาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9
ตั้งอยู่ที่บ้านดอนโจด หมู่ที่ 12
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด
เลขที่ 97 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230
โทรศัพท์ : 081-265 5317 โทรสาร : 045-953 185  อีเมล์ : admin@banmaet.go.th


www.banmaet.go.th