Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (vision)
     “ เป็นองค์กรมุ่งสู่การพัฒนาแบบบูรณาการ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ชุมชนมีส่วนร่วม ”
  
พันธกิจ (mission)
     1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน
     2. พัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
     3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
     4. จัดให้มีบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม
     5. จัดให้มีการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส

เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา
     1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
     2. ประชาชนมีรายได้ ลดรายจ่าย พึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
     3. ส่งเสริมด้านการศึกษา ช่องทางข่าวสาร ให้ประชาชนใฝ่เรียนรู้รับข่าวสารอย่างรวดเร็ว มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
     4. สืบทอดและอนุรักษ์ประเภณีท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น
     5. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความจำเป็นพื้นฐาน
     7. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษอย่างเป็นรูปธรรม
     8. มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด
เลขที่ 97 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230
โทรศัพท์ : 081-265 5317 โทรสาร : 045-953 185  อีเมล์ : admin@banmaet.go.th


www.banmaet.go.th