Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 เป้าประสงค์
     เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
 แนวทางการพัฒนา
     1. ก่อสร้าง และปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก
     2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
     3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
     4. ก่อสร้างฝายน้ำล้น ท่อเหลี่ยม และบ่อบาดาล
     5. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
     6. การจัดวางระบบผังเมือง
  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์
     เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆในท้องถิ่น อีกทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
แนวทางการพัฒนา
     1. ส่งเสริมและพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
     2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน
    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

เป้าประสงค์
     ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการดูแลช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างทั่วถึงครอบคลุมในพื้นที่ทั้งในด้านคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาศทางสังคม ด้านการศึกษา ด้านสุขอนามัย เป็นต้น
แนวทางการพัฒนา
     1. พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
     2. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
     3. พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย
     4. พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
     5. พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
     6. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
     เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการ
แนวทางการพัฒนา
     1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
     2. จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
     3. บริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย
    
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์
     เพื่อพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นทุกๆด้าน การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
     1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
     2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
     3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
     4. พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
     5. พัฒนาระบบบริหารงานคลัง


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด
เลขที่ 97 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230
โทรศัพท์ : 081-265 5317 โทรสาร : 045-953 185  อีเมล์ : admin@banmaet.go.th


www.banmaet.go.th