Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น

     นโยบายการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด  อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี  
โดยนายดนตรี  เจริญสุข  นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด  แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด  เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2556
     1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
         1.1  การก่อสร้าง ทำนุบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมถนน  สะพานทางระบายน้ำในทุกหมู่บ้าน
         1.2  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  คู  คลอง  เหมืองฝายและแหล่งกักเก็บน้ำ
         1.3  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค  การขยายเขตการประปา  ส่งเสริมการประปาในหมู่บ้าน
         1.4  การพัฒนาปรับปรุงขยายบริการไฟฟ้าสาธารณะ  ระบบแสงสว่างในทุกพื้นที่รวมทั้งพื้นที่การเกษตร  ให้เพียงพอและเหมาะสม

     2.  ด้านสังคม  การศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเภณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การสาธารณสุข  การสังคสงเคราะห์
         2.1  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลบ้านแมด
         2.2  การสร้างความอบอุ่นในครอบครัว  ส่งเสริมบทบาทของสถาบันครอบครัว
         2.3  การส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ การออกกำลังกายและนันทนาการ
         2.4  สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน  และภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมจัดให้มีสถานที่รองรับในการดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักการ
ที่ดี
         2.5  สนับสนุนการให้โอกาศทางการศึกษาการเรียนรู้รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคนทุกวัย ให้คลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาศ ผู้บกพร่องทางร่างกาย เพื่อที่จะได้มีโอกาศเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ประจำตำบลอยางเสมอภาคและเป็นธรรม

             2.6  ทำนุบำรุง รักษาและบูรณโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนสถาน
             
2.7  ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเภณีที่สำคัญและภูมปัญญาท้องถิ่น
         2.8  ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
         2.9  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานตำบล/หมู่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
         2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขโาคระบาดโรคภัยต่างๆ
         2.11 ส่งเสริมสนับสนุนการช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
         2.12 จัดหาแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่
         2.13 สนับสนุนสวัสดิภาพส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มอาสาสมัคร เช่น อปพร. อสม. เป็นต้น

     3 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
         3.1  การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนให้พึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำริเพิ่มรายได้ของประชาชน กลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ ให้เกิดทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
         3.2  ส่งเสริมอาชีพหลักของประชาชน(การทำนา)พัฒนาการปลูกข้าวให้ได้มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและการทำเกษตรปลอดถัย
         3.3  การพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตร การอุตสาหกรรมในครัวเรือน
         3.4  ส่งเสริมและสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว การพัฒนาทักษะฝีมือในการผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)
         
     4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         4.1  การพัฒนาสภาพแวดล้อมสภาพภูมิทัศน์สถานที่สาธารณประโยชน์ สถานศึกษาศาสนสถานและสองข้างถนนให้มีความสวยงานและคงสภาพตามสภาพ
         4.2  การส่งเสริมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
         4.3  การส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนตลอดจนพัฒนาแหล่งน้ำ
         
     5  ด้านการบริหารการเมือง
         5.1  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความถูกต้อง หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ หลักความคุ้มค่า
         5.2  พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 5 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านการพัฒนารายได้ ด้านยานพาหนะ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ด้านการให้บริการแก่ราษฎร ด้านการบริหารจัดการ
         5.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น
         5.4  สนับสนุนการเลือกตั้งในทุกระดับให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม
         5.5  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด
เลขที่ 97 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230
โทรศัพท์ : 081-265 5317 โทรสาร : 045-953 185  อีเมล์ : admin@banmaet.go.th


www.banmaet.go.th