Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
สถานะการคลัง/งบประมาณ

    ตาราง แสดงข้อมูลประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2561
ปีงบประมาณ ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย
2559 31,800,000.00 31,800,000.00
2560 44,100,000.00 44,100,000.00
2561 44,100,000.00 44,100,100.00
           ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้
                            แผนงาน                                                                                                      ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป
         1. แผนงานบริหารทั่วไป                                                                                                    12,984,920.00
         2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                                                     828,000.00
         
ด้านบริการชุมชนและสังคม
        1. แผนงานการศึกษา                                                                                                        13,048,400.00
        2. แผนงานสาธารณสุข                                                                                                           810,000.00
        3. แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                                  4,456.500.00
        4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                  140,000.00
        5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                       640,000.00
        6. แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                                                                     573,000.00

ด้านกาารดำเนินงานอื่น
       1. แผนงานงบกลาง                                                                                                            10,619,180.00

                                                                  รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                                    44,100,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด
เลขที่ 97 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230
โทรศัพท์ : 081-265 5317 โทรสาร : 045-953 185  อีเมล์ : admin@banmaet.go.th


www.banmaet.go.th