Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายประวิทย์ จันทะเกษ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
พันจ่าโทประจิตร ทองใบ
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายธวัชชัย คณะพันธ์
นิติกร ระดับ ชำนาญการ
Responsive image
นางหทัยทิพย์ จอมหงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
Responsive image
นางสมคิด ราชพันธ์
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางอรวรรณ นามโสม
นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชำนาญการ
Responsive image
จ.อ.ประดับเกียรติ ประสมทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ชำนาญงาน
Responsive image
จ.ส.ต.สีเนียม มหาชัย
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ชำนาญงาน
Responsive image
นายชาติชาย สีหล้า
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปฏิบัติงาน
Responsive image
นายสายทอง ตู้ทอง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Responsive image
น.ส.วิชุดา ศรประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นายสุรชัย พันธ์นิล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
Responsive image
นายสมสุข แก้วนวล
คนสวน
Responsive image
นายวิสันต์ แท่นคำ
ช่างปูน
Responsive image
นายสุประดิษ แท่นคำ
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายขันทอง ธิญารัญ
พนักงานขับรถยนต์ตรวจการ
Responsive image
นายหนูการ ธงไชย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
นายหนูกร บัวลา
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน)
Responsive image
นายอิทธิพล ฉัตรสุวรรณ
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน)
Responsive image
นายยุทธกร ลือเดช
คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด
เลขที่ 97 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230
โทรศัพท์ : 081-265 5317 โทรสาร : 045-953 185  อีเมล์ : admin@banmaet.go.th


www.banmaet.go.th