Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นายชัยภัทร บุญล้อม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางนาตยา วงษ์บุตร
นักวิชาการศึกษา ระดับ ปฏิบัติการ
Responsive image
Responsive image
น.ส.นพรักษ์ หาคำบุตร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
Responsive image
น.ส.แพรวพรรณ สายเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Responsive image
นางสาวภูษิตา ชิดเชื้อ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นางรัชนก ดาราช
ครูผู้ดูแลเด็ก ม.1 รก.หัวหน้าศูนย์ ฯ
Responsive image
นางสุตินา กัลยานีย์
ครูผู้ดูแลเด็ก ม.4
Responsive image
นางราตรี แก่นการ
ครูผู้ดูแลเด็ก ม.3 รก.หัวหน้าศูนย์ ฯ
Responsive image
นางดาววิไล คำพีระ
ครูผู้ดูแลเด็ก ม.4 รก.หัวหน้าศูนย์ ฯ
Responsive image
นางสมภาร สมดวง
ครูผู้ดูแลเด็ก ม.5 รก.หัวหน้าศูนย์ ฯ
Responsive image
นางนาราพิมพ์ มากมูล
ครูผู้ดูแลเด็ก ม.1
Responsive image
นางพิศสมัย กันยามา
ครูผู้ดูแลเด็ก ม.5
Responsive image
นางสมหมาย วงษ์ด้วง
ครูผู้ดูแลเด็ก ม.4
Responsive image
นางอัมพร แสนทวีสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก ม.5
Responsive image
นางสาวนาระณี ศรีสุข
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ม.1
Responsive image
นางรุ่งลาวัลย์ แท่นคำ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ม.4
Responsive image
นางไพรวัลย์ แก้วนวล
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ม.3
Responsive image
นางสาวมนัสนันท์ คำวัน
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ม.3
Responsive image
นางสาวรัตนา จันทะเกษ
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)
Responsive image
นางสาวเจนจิรา จอมหงษ์
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)
Responsive image
นางพิกุล ทีอุทิศ
คนงานทั่วไป(ปฎิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)
Responsive image
นางสาวณัฐธิดา วะลา
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)
Responsive image
นางสาวสุภาพร บัวดก
คนงานทั่วไป(ปฎิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด
เลขที่ 97 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230
โทรศัพท์ : 0 4595 3184 ต่อ 101,081-265 5317 โทรสาร : 045-953 185  อีเมล์ : admin@banmaet.go.th


www.banmaet.go.th